e-dukujemy siê w SGH

MAGIEL nr 1 (83)
Pa¼dzienik 2005

Oferta SGH w zakresie e-learningu stale poszerza siê o nowe, atrakcyjne elementy. Teraz to ju¿ nie tylko platforma e-sgh, dziêki której studenci mog± zapoznaæ siê z materia³ami uzupe³niaj±cymi ich tradycyjne wyk³ady, ale o wiele wiêcej.

Nad wszystkimi zwi±zanymi z e-learningiem projektami pieczê ma Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH (CREN) kierowane przez mgr. Marcina D±browskiego, redaktora naczelnego dwumiesiêcznika e-mentor. Jedn± z ostatnich inicjatyw, w których uczestniczy CREN, jest uruchomienie piêciu miêdzyuczelnianych wyk³adów internetowych na studiach dziennych, szesnastu pe³nych wyk³adów online na studiach zaocznych oraz miêdzynarodowego wyk³adu w formie e-learningowej.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2005/2006 w SGH zosta³o uruchomionych po raz pierwszy piêæ miêdzyuczelnianych wyk³adów internetowych. Pilota¿owe, piêtnasto-godzinne wyk³ady prowadzone w formie e-learningu, stanowi± element projektu econet, czyli Wirtualnej Przestrzeni Wspó³pracy Akademii Ekonomicznych w Polsce. W ambitnym przedsiêwziêciu koordynowanym przez Fundacjê Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych uczestniczy piêæ uczelni: Akademia Ekonomiczna w Katowicach, AE w Krakowie, AE w Poznaniu, AE we Wroc³awiu i SGH w Warszawie. W ka¿dym wyk³adzie uczestniczy piêciu studentów danej uczelni. Proponowane przedmioty, czyli: Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych, Przywództwo w organizacjach – analiza najlepszych praktyk, Strategia kreatywna w reklamie, Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6, Zarz±dzanie infrastruktur± informatyczn±, s± przeznaczone przede wszystkim dla studentów studiów dziennych kierunków ZiM i MIESI. W trakcie zapisów, które mia³y miejsce w pierwszej po³owie wrze¶nia, najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³o siê Przywództwo w organizacjach, za¶ niepe³ny komplet wirtualnych s³uchaczy uzyska³ wyk³ad z zakresu Zarz±dzania infrastruktur± informatyczn±. Obecnie uruchomione wyk³ady maj± charakter eksperymentalny. Je¿eli pomys³ sprawdzi siê, to w semestrze letnim oferta miêdzyuczelnianych wyk³adów zostanie powtórzona, a w pa¼dzierniku 2006 r. ruszy szena¶cie wirtualnych wyk³adów, które na razie dostêpne s± tylko dla studentów studiów zaocznych SGH. Wspomniany wy¿ej pakiet funkcjonuje w ramach Programu Powszechnego Uzupe³niania Studiów Zaocznych w SGH. Ka¿dy student bêd±cy na IV, V i VI semestrze studiów licencjackich oraz wszystkich semestrów studiów magisterskich realizuje dodatkowy dwudziesto-godzinny przedmiot na platformie e-learningowej. To pozwala na wzbogacenie programu studiów zaocznych o sto czterdzie¶ci godzin dydaktycznych.

Rationality and Moral Choice to z kolei pierwszy miêdzynarodowy wyk³ad prowadzony w ramach wspó³pracy SGH z University of Illinois. W ten sposób amerykañscy i polscy studenci maj± mo¿liwo¶æ wspólnej nauki, prowadzenia dyskusji online i realizowania wirtualnych projektów. W przypadku odpowiedniego zainteresowania anglojêzycznymi przedmiotami, w przysz³ym semetrze uruchomiony zostanie wyk³ad zatytu³owany Transformation in Central and Eastern Europe.

Studentów szczególnie zainteresowanych e-learningiem zachêcam do udzia³u w drugiej konferencji dotycz±cej rozwoju e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wy¿szym, która odbêdzie siê w SGH 17 listopada br.

Marta Pachocka