e-edukacja w realu

MAGIEL nr 2 (84)
Listopad 2005

17 listopada br. w SGH w Warszawie odbêdzie siê druga konferencja po¶wiêcona rozwojowi e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wy¿szym. Celem organizatorów jest szczególne podkre¶lenie roli nowoczesnych technologii, stosowanych w kszta³ceniu na kierunkach ekonomicznych.

Pierwsza konferencja po¶wiêcona tej tematyce, zorganizowana w listopadzie zesz³ego roku w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, mia³a za zadanie zapoznanie ¶rodowiska akademickiego z zagadnieniami e-edukacji oraz rozpoczêcie dyskusji na temat mo¿liwych form wspó³pracy w zakresie wspierania procesu dydaktycznego metodami kszta³cenia na odleg³o¶æ. Prezentacja efektów tamtego spotkania bêdzie wa¿nym elementem programu tegorocznej konferencji. W czasie tej jednodniowej imprezy nie zabraknie ciekawych wyst±pieñ zwi±zanych z indywidualizacj± procesów e-learningowych, wspieraniem pracy nauczyciela akademickiego narzêdziami informatycznymi oraz z tworzeniem spo³eczeñstwa wiedzy oraz roli e-edukacji w budowie tej idei.

Konferencja adresowana jest w szczególno¶ci do pracowników szkó³ wy¿szych anga¿uj±cych siê w organizacjê procesów kszta³cenia oraz zarz±dzania uczelni±. Jednak w obradach uczestniczyæ bêd± tak¿e przedstawiciele ¶wiata gospodarki, instytucji po¿ytku publicznego oraz studenci, którzy odpowiednio wcze¶niej zadeklarowali swój udzia³. Tematy przewodnie tegorocznej konferencji, zaproponowane przez Komitet Programowy, odnosz± siê do sze¶ciu zagadnieñ, w tym m. in. organizacji procesów e-learningowych, dobrych praktyk w zakresie miêdzyuczelnianej wspó³pracy, zwi±zanej z kszta³ceniem na odleg³o¶æ, wyzwañ e-edukacyjnych stoj±cych przed szkolnictwem wy¿szym, metodyki i technologii e-learningu, e-edukacji w tworzeniu spo³eczeñstwa wiedzy, e-learningu a zarz±dzania wiedz±.

Mimo i¿ zakres zaprezentowanych problemów jest szeroki, organizatorzy ¶rodowiskowego spotkania zamierzaj± skoncentrowaæ siê na akademickiej dyskusji obejmuj±cej najwa¿niejsze zagadnienia i problemy, przed jakimi staj± obecnie osoby oraz o¶rodki rozwijaj±ce procesy i metody e-learningowe w uczelniach oraz innych instytucjach. W zwi±zku z tym program konferencji powinien sk³adaæ siê zarówno z ciekawych wyst±pieñ, jak i stanowiæ panel dyskusyjny dla uczestników spotkania w “realu”, umo¿liwiaj±cy im w pe³ni wymianê pogl±dów i do¶wiadczeñ. Nad przygotowaniem merytorycznej strony konferencji czuwa Komitet Programowy w sk³adzie:

Przygotowaniami do konferencji z kolei kieruje Komitet Organizacyjny, którego cz³onkowie to: G³ównym organizatorem imprezy jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, systematycznie przeprowadzaj±ca ogólnopolskie konferencje zwi±zane z kszta³ceniem akademickim. Wspó³organizatorami konferencji s± Akademie Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, we Wroc³awiu oraz Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie. Uczelnie te kolejno podejmuj± siê roli gospodarza tych ¶rodowiskowych spotkañ. Do dzi¶ odby³o siê siedem takich konferencji: Warto zaznaczyæ, i¿ wymienione wy¿ej konferencje nie s± jedynymi inicjatywami integruj±cymi ¶rodowisko. Organizowane s± liczne seminaria, prace zespo³ów ekspertów, akredytacje, dzia³ania na rzecz budowy standardów kszta³cenia oraz podwy¿szania jako¶ci edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wy¿szym, projekty e-edukacyjne, a tak¿e inicjatywy dla kszta³towaniu przedsiêbiorczych postaw w¶ród m³odzie¿y. W¶ród bie¿±cych projektów nale¿y wymieniæ: Wirtualn± Przestrzeñ Wspó³pracy Akademii Ekonomicznych www.econet.pl oraz Ogólnopolsk± Olimpiadê Przedsiêbiorczo¶ci www.olimpiada.edu.pl. Ponadto, CREN SGH zachêca studentów do przyst±pienia do SKN e-edukacji. Osoby zainteresowane proszone s± o kontakt: marcin.dabrowski@sgh.waw.pl

Marta Pachocka