E-learning w SGH: e-sgh.pl

SGH wspiera tradycyjny tok kszta³cenia formami nowoczesnej edukacji. Dla studentów organizowane s± pe³ne wyk³ady e-learningowe, udostêpniane s± równie¿ materia³y uzupe³niaj±ce przedmioty podstawowe oraz z wy¿szych poziomów. Zachêcamy do korzystania z oferty e-learningowej Uczelni. Podstawowe informacje na jej temat zosta³y zaprezentowanie w niniejszym opracowaniu.

Oferta przedmiotowa

SGH udostêpnia dla studentów wirtualn± obudowê przedmiotów podstawowych, a tak¿e oferuje pe³ne wyk³ady na trzech platformach e-learningowych: www.e-sgh.pl, www.e-sgh.com, www.econet.pl. Czê¶æ bardzo bogatej oferty przedmiotów online (lista dostêpna jest na stronie www.cren.pl/oferta) prowadzona jest we wspó³pracy miêdzyuczelnianej i miêdzynarodowej, co dodatkowo uatrakcyjnia proces kszta³cenia i pracy – w grupach studentów z ró¿nych o¶rodków akademickich.
Dodatkowo ka¿dy nauczyciel SGH ma mo¿liwo¶æ przygotowania dla swoich studentów autorskiej strony e-edukacyjnej – nie tylko z materia³ami dydaktycznymi, ale równie¿ z forum dyskusyjnym i wirtualnym dziennikiem. Na stronie “Niezbêdnik e-sgh” (www.e-sgh.pl/niezbednik/) znajduje siê wykaz wyk³adowców, którzy prowadz± takie serwisy.

Obowi±zkowy Kurs BHP – zapisz siê ju¿ teraz

Ka¿dy student I semestru ma obowi±zek zrealizowaæ e-learningowe szkolenie BHP. W obecnej edycji kurs dostêpny jest na platformie e-sgh.pl od 24 wrze¶nia 2007 r. i koñczy siê testem zaliczeniowym. Test ten nale¿y pozytywnie zaliczyæ do 30 pa¼dziernika 2007 r. Warto ju¿ teraz zapisaæ siê na Kurs BHP i po zapoznaniu siê z materia³ami instrukta¿owymi, przyst±piæ do testu. W razie niepowodzenia mo¿na przystêpowaæ do testu wielokrotnie, jednak¿e dopiero po 24 godzinach od poprzedniej próby. Tak wiêc im wcze¶niej dokonana zostanie pierwsza próba, tym wiêksze s± szanse na pomy¶lne zakoñczenie ca³ego kursu.
Chcesz zapisaæ siê na Kurs BHP – wype³nij kartê zg³oszeniow±: www.e-sgh.pl/kursy/bhp/, która umo¿liwi za³o¿enie konta i nadanie praw dostêpu do tego szkolenia. W zg³oszeniu nale¿y wpisaæ swoje dane, w tym adres e-mail z którego korzysta siê na co dzieñ. Na wskazany adres przes³ana zostanie wiadomo¶æ z linkiem aktywuj±cym konto oraz login i has³o do platformy e-sgh.pl. Po zalogowaniu siê nale¿y odnale¼æ szkolenie BHP w drzewie z kursami.

Organizacja zajêæ online

Zajêcia e-learningowe w SGH s± bezp³atne dla studentów. Modu³y lekcyjne z których sk³ada siê dany e-wyk³ad, udostêpniane s± wed³ug okre¶lonego harmonogramu. Materia³y e-learningowe przygotowywane s± wed³ug specjalnych standardów metodycznych. Dziêki temu tre¶ci wyk³adów wzbogacane s± m.in. o interaktywne zadania i testy, a tak¿e case studies i pytania problemowe, które umo¿liwiaj± realizacjê (m.in. poprzez forum dyskusyjne) wirtualnych zajêæ.
Wirtualna obudowa przedmiotów podstawowych wspiera tradycyjny proces kszta³cenia. Uzupe³niaj±ce przedmioty obowi±zkowe materia³y e-learningowe maj± za zadanie pomóc w jak najlepszy przygotowaniu siê do zaliczeñ i egzaminów.
Pe³ne przedmioty e-learningowe realizowane s± przewa¿nie w wymiarze 30-godzinnym, jako po³±czona forma wyk³adu z æwiczeniami. Udzia³ studentów w wirtualnych zajêciach jest oceniany przez prowadz±cych. Ta aktywno¶æ online stanowi element oceny koñcowej z przedmiotu. Drugim elementem oceny koñcowej jest egzamin, przeprowadzany w tradycyjnej formie. Aby zapewniæ wysok± jako¶æ zajêæ, wprowadzone zosta³y limity przyjêæ na wyk³ady.

Laboratorium e-learningowe

Z kursu BHP, tak jak w przypadku pozosta³ych zasobów dostêpnych na platformach e-learningowych SGH, studenci mog± korzystaæ o dowolnej porze i z dowolnego miejsca z dostêpem do internetu. Istnieje tak¿e mo¿liwo¶æ korzystania z laboratorium e-learningowego, które mie¶ci siê w sali 226 w Budynku G³ównym SGH. W tym miejscu mo¿na skorzystaæ ze stanowisk komputerowych, jak równie¿ uzyskaæ pomoc techniczn± w razie potrzeby.

Wiêcej informacji

Aktualne informacje nt. uruchamianych wyk³adów, sposobu zapisu i realizacji zajêæ dostêpne s± na stronie internetowej Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH: www.cren.pl/oferta/


Autor: Marcin D±browski
Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej